Saba Saba in 2021 in Tanzania


2021
year
Saba Saba in 2021 is an official day off in Tanzania or not? Easter in Tanzania is a Public Holiday.
Saba Saba upcoming holiday dates in TanzaniaDate
Title
Type
Country
Jul 7, 2013
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2014
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2015
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2016
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2017
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2018
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2019
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2020
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2021
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2022
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2023
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2024
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2025
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2026
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2027
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2028
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2029
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania
Jul 7, 2030
Saba Saba
Public Holiday
Tanzania