Dōngzhì Festival in 2023 in Taiwan


2023
year
Dōngzhì Festival in 2023 is an official day off in Taiwan or not? Easter in Taiwan is a Observance.
Dōngzhì Festival upcoming holiday dates in TaiwanDate
Title
Type
Country
Dec 21, 2000
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2001
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2002
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2003
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2004
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2005
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2006
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2007
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2008
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2009
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2010
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2011
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2012
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2013
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2014
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2015
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2016
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2017
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2018
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2019
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2020
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2021
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2022
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2023
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2024
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2025
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2026
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2027
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2028
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 21, 2029
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan
Dec 22, 2030
Dōngzhì Festival
Observance
Taiwan