Columbus Day in 2022 in American Samoa


2022
year
Columbus Day in 2022 is an official day off in American Samoa or not? Easter in American Samoa is a Public Holiday.
Columbus Day upcoming holiday dates in American SamoaDate
Title
Type
Country
Oct 9, 2000
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 8, 2001
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 14, 2002
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 13, 2003
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 11, 2004
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 10, 2005
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 9, 2006
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 8, 2007
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 13, 2008
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 12, 2009
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 11, 2010
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 10, 2011
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 8, 2012
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 14, 2013
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 13, 2014
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 12, 2015
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 10, 2016
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 9, 2017
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 8, 2018
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 14, 2019
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 12, 2020
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 11, 2021
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 10, 2022
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 9, 2023
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 14, 2024
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 13, 2025
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 12, 2026
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 11, 2027
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 9, 2028
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 8, 2029
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa
Oct 14, 2030
Columbus Day
Public Holiday
American Samoa